S 132808782

 

               วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำเกลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจรับ และส่งมอบกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรจำนวน 25 ราย  ณ บ้านตองปิด ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง