timeline 20200319 104415

         ฉบับที่ 17/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

                   วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวพิสมัย พงษ์วัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นางสาวอรทัย ชัยสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาล,      นายเสถียร ประมวล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอน้ำเกลี้ยงจำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปี 2563 โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธาน  การประชุม ณ ห้องประชุมเอมอรแกรนด์ A สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

 

 

 

 354267

ฉบับที่ 16/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563    

        วันพุธ ที่ 18 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอธิภัทร อุปสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ซึ่งมีคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม

 

 0003

ฉบับที่ 14/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563        

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตามโครงการพลัง วตท.ลดความเลื่อมล้ำในสังคม ประสานงานโดย คณะศึกษาสถาบันวิทยาตลาดทุน รุ่นที่ 11 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 

100919

 ฉบับที่ 15/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

           วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม​ 2563​ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ และคณะฯ เข้าร่วมประชุมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยทัน  และลงพื้นที่สำรวจ-ตรวจสอบสถานที่จัดงาน ณ วัดประชารังสรรค์ ตำบลห้วยทับทัน โดยมี นายสำรวย เกตุกุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และสำรวจ-ตรวจสอบสถานที่

 

 

timeline 20200312 174653

 ฉบับที่ 13/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

         วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย  นางสาวพิสมัย พงษ์วัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายเสถียร ประมวล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากเขต 3 ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ใน อ.ราศีไศล และ อ.กันทรารมย์