facebook  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
facebook กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
facebook กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
facebook กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
facebook ฝ่ายบริหารทั่วไป