ที่อยู่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  ที่อยู่  356 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2928  โทรสาร 0-4561-2928 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@dld.go.thThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่วนราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เบอร์ โทรศัพท์ e-mail
(สายตรง) ภายใน (เคลื่อนที่)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 356 หมู่ 8 ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 0 4561 2928 0 4561 2928 11 08 5660 9827 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายนัทธ์เวโรจน์  บูชาพัฒน์       08 1976 9959 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 4561 2928 0 4561 2928 11 08 6263 0172 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายดำรงศักดิ์  วาทบัณฑิตกุล          
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 0 4561 2928 0 4561 2928 16 09 2458 1299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และสารสนเทศการปศุสัตว์          
นายเขมวัฒน์  เบิกบาน          
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 0 4561 2928 0 4561 2928 17 09 3321 4844 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมเกียรติ  อภัยบัณฑิตกุล 0 4561 2779 0 4561 2779      
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพ 0 4561 2928 0 4561 2928 14 08 1593 7197 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สินค้าปศุสัตว์          
นายทรงพล  ที่อุปมา          
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ 0 4561 2928 0 4561 2928 15 08-6265-2896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พัฒนาการปศุสัตว์          
นายจำนงค์  จังอินทร์          
ปศุสัตว์อำเภอเมืองศรีสะเกษ       08 1760 8697 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุวัจนธีร์  จันทร์เกื้อ          
ปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย       08 8595 2614 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนุศักดิ์  ศิริจันทร์          
ปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ 0 4565 1550 0 4565 1550   08 9947 6141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสวัสดิ์  กันแม้น          
ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ 0 4566 1237 0 4566 1237   08 9624 7393 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพงศ์ณริศร์  บริสุทธิ์          
ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ 0 4567 1043 0 4567 1043   08 1064 2310 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิสิทธิชัย  มณีสาร          
รักษาการปศุสัตว์อำเภอไพรบึง 0 4582 6548 0 4582 6548   08 1579 1658 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธนวรรธน์  ศรีวะรมย์          
ปศุสัตว์อำเภอปรางค์กู่       08 1579 5355 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเทวัญ ศรีสุธัญญาวงค์          
รักษาการปศุสัตว์อำเภอขุนหาญ 0 4566 9151 0 4566 9151   08 9959 1441 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิศิษฐ์ สุภาพ          
ปศุสัตว์อำเภอราษีไศล       08 7243 4845 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพงศ์ภรณ์  บุญชิต          
           
ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย       09 0250 3003 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุรศักดิ์  แสงอรุณ        
รักษาการปศุสัตว์อำเภอบึงบูรพ์       09 9375 8363 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุจินต์  ปรีชาเลิศศิริ          
ปศุสัตว์อำเภอห้วยทับทัน       08 9844 7867 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอพิมล  ตานุชนม์          
ปศุสัตว์อำเภอโนนคูณ       08 9285 6362 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายรุ่งโรจน์  เปี่ยมรุ่งเรือง          
ปศุสัตว์อำเภอศรีรัตนะ 0 4567 7656 0 4567 7656   08 5412 5930 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุชาติ  สุวรรณศรี          
ปศุสัตว์อำเภอน้ำเกลี้ยง       06 2161 6985 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายขวัญชัย จังธนสมบัติ          
ปศุสัตว์อำเภอวังหิน       08 1264 6784 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบุญเลิศ  สุภาพันธ์          
รักษาการปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์ 0 4560 8227 0 4560 8227   08 1192 5370 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปรัชญา  เรืองอมรวิวัฒน์          
ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทร์       08 1563 9613 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายชินกฤต  บุญมาก          
ปศุสัตว์อำเภอเบญจลักษ์       08 1593 3473 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมชาย  ศรีอรุณ          
รักษาการปศุสัตว์อำเภอพยุห์ 0 4581 3506 0 4581 3506   08 1760 2094 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมควร  ศรีชัย          
ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ       08 6257 6230 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกิติ  ร่มแก้ว          
ปศุสัตว์อำเภอศิลาลาด 0 4566 8297 0 4566 8297   08 1914 7281 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกิติพงษ์ สอดศรี