146974

 

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ ในที่ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ