dld logo

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ 356  หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ 33000  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4561-2928

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 มี นายอำนวย พรหมสุวรรณ เป็นสัตวแพทย์จังหวัดคนแรก โดยเช่าบ้านราชพัสดุเป็นที่ทำงานอยู่ถนนพนม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ เป็นเงิน 450,000 บาท ก่อสร้างสำนักงานเป็นอาคารชั้นเดียวบนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา (สถานที่ปัจจุบัน) โดยมีนายถาวร ศรีบุญลือ ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดในขณะนั้น และในปีงบประมาณ 2537 กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณ 2,090,00 บาท เพื่อสร้างอาคารสำนักงาน ปศุสัตว์หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น โดยมี นายอุดม อาจมังกร เป็นปศุสัตว์จังหวัด ปัจจุบันมีนายนัทธ์เวโรจน์  บูชาพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

      ด้านทิศเหนือ       จด    สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

      ด้านทิศใต้           จด    ถนนขุขันธ์ – ศรีสะเกษ

      ด้นทิศตะวันออก   จด    โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

      ด้านทิศตะวันตก   จด    ที่ส่วนบุคคลของเอกชน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ   

  รายชื่อปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ       

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1.   นายอำนวย พรหมสุวรรณ        

 1 ม.ค.2448 - 1 มิ.ย.2490

  2.   นายอำนาจ วังษาภรณ์            

 1 ก.ค.2491 - 11 ต.ค.2496

  3.   นายประสาร โปราณานนท์     

 1 ม.ค.2497 - 28 ก.พ.2499

  4.   นายฉลวย เพิ่มทรัพย์            

 29 ก.พ.2499 - 1 มิ.ย.2503

  5.   นายทำนุ อรัณยะนาค             

 1 ม.ค.2504 - 31 พ.ค.2506

  6.   นายเยื้อน เปรมากร               

 1 มิ.ย.2506 - 22 ก.พ.2508

  7.   นายชนัต แก้วคำพันธุ์            

 1 ต.ค.2508 - 20 ก.ย.2522

  8.   นายถาวร ศรีบุญลือ               

 1 ต.ค.2522 - 1 ต.ค.2530

  9.   นายประยุทธ ศรีรส                

 20 ต.ค.2530 - 30 ก.ย.2533

 10.  นายอุดม อาจมังกร 

 22 ม.ค.2534 - 1 ต.ค.2537

 11.  นายสำราญ ทับวิเชียร             

 1 พ.ย.2537 - 8 ต.ค.2539

 12.  นายวัชรวิศว์ อิฐรัตน์

 9 ต.ค.2539 - 17 ธ.ค.2544

 13.  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ      

 18 ม.ค.2544 - 30 ม.ค.2548

 14.  นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์             

 31 ม.ค.2548 - 30 ก.ย.2553 

 15.  นายนัทธ์เวโรจน์  บูชาพัฒน์    

 1 ต.ค.2553 -  ปัจจุบัน