โครงสร้างและภารกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

Kongsang

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  มีโครงสร้างการบริหารแบ่งเป็น 6 ส่วน  คือ  ฝ่ายบริหารทั่วไป,  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,   กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  มีประเด็นภารกิจ  6  ด้าน  คือ

              1. ด้านการควบคุมป้องกันโรค ( ภารกิจตามกฎหมาย )  ได้แก่  การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ , การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์, การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และยาสัตว์ ,การควบคุมการบำบัดสัตว์, การดูแลสถานพยาบาลสัตว์  และการควบคุมการฆ่าสัตว์และการวิเคราะห์เนื้อสัตว์

              2. ด้านการบริการสุขภาพสัตว์

              3. ด้านการควบคุมมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ได้แก่  มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์, มาตรฐาน  โรงฆ่าสัตว์ , สิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

              4. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้แก่  งานพัฒนาอาชีพการปศุสัตว์, การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  การเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์  ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจเพียงพอ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

              5. ด้านการสนับสนุนเกษตรกร   ได้แก่   งานรักษาพยาบาลสัตว์   งานบริการหน่วย      สัตวแพทย์เคลื่อนที่  งานการจำหน่ายวัคซีน  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  และ  โครงการศรีสะเกษสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม   และ  พอ.สว.  จังหวัดศรีสะเกษ

               6. ด้านโครงการพิเศษ  และงานช่วยเหลือประชาชน  ได้แก่  งานตามโครงการพระราชดำริพื้นที่หนองอึ่ง ,  โรงเรียน ตชด.  โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน , ธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ,  งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ , งานตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ  , โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (รูปแบบเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ) ฯลฯ