23533

 

             วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    ติดตามผลการจำหน่ายโคขุนกลางน้ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบานแสนแก้ว จำนวน 48 ตัว        น้ำหนักเฉลี่ย  390  ก.ก./ตัว ขาย กิโลกรัมละ 95 บาท ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (FTA)    ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่