354267

ฉบับที่ 16/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563    

        วันพุธ ที่ 18 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอธิภัทร อุปสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ซึ่งมีคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม