timeline 20200319 104415

         ฉบับที่ 17/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

                   วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวพิสมัย พงษ์วัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นางสาวอรทัย ชัยสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาล,      นายเสถียร ประมวล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอน้ำเกลี้ยงจำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปี 2563 โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธาน  การประชุม ณ ห้องประชุมเอมอรแกรนด์ A สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์