-  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (วันประกาศ 1 มีนาคม 2562)