146974

 

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ ในที่ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

S 132808782

 

               วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำเกลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจรับ และส่งมอบกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรจำนวน 25 ราย  ณ บ้านตองปิด ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง

 

 

timeline 20200319 104415

         ฉบับที่ 17/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

                   วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวพิสมัย พงษ์วัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นางสาวอรทัย ชัยสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาล,      นายเสถียร ประมวล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอน้ำเกลี้ยงจำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประจำปี 2563 โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธาน  การประชุม ณ ห้องประชุมเอมอรแกรนด์ A สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

 

 

 

23533

 

             วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    ติดตามผลการจำหน่ายโคขุนกลางน้ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบานแสนแก้ว จำนวน 48 ตัว        น้ำหนักเฉลี่ย  390  ก.ก./ตัว ขาย กิโลกรัมละ 95 บาท ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (FTA)    ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่

 354267

ฉบับที่ 16/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563    

        วันพุธ ที่ 18 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอธิภัทร อุปสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ซึ่งมีคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม