หลักฐานประกอบการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

         -   แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใตับังคับบัญชารายบุคคล(IDP) A

- ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)

  • แบบฟอร์มรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใตับังคับบัญชารายบุคคล(IDP) A
  • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) B

- โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่องการนำเสนอผลงานโดยโปรแกรม Power Point และการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

              1. แผนปฏิบัติการชุมชุนนักปฏิบัติ (COP)

            2. หลักฐานการดำเนินงาน

                       -  แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 -  คำสั้งคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร 

                 -  หนังสือแจ้งอบรม

                 -  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

                 -  คู่มืออบรม PowerPoint

                 -  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Power Point เพื่อเขียนข่าว

                 -  ภาพกิจกรรม

                 3.  หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                 -  บันทึกผลการสรุปการเรียนรู้

                 -  ตัวอย่างข่าว

             4.  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

                 -  บันทึกสรุปผลการประเมินติดตาม

                 -  แบบประเมินติดตามผลการใช้ประโยชน์

                 -  แบบประเมินติดตามผลการใช้ประโชน์

                      -  รายละเอียดอำเภอส่งข่าวเดือนมกราคม

                 -  รายละเอียดอำเภอส่งข่าวเดือนกุมภาพันธ์

                 -  ตัวอย่างข่าว