หลักฐานประกอบการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

      

1.   รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)

           1.1.   แบบฟอร์มรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) A

        1.2.   บบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) B

2.   ขออนุมัติอบรมโครงการพัฒนาตนเอง E-leaning หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

             หลักฐานการวางแผน

                2.1 รายงานการประชุม

            2.2 หนังสือถึงอำเภอ

            2.3 หนังสือถึงกลุ่ม/ฝ่าย

        -  หลักฐานการดำเนินงาน

            2.4 รายงานสรุป Pretest / Postest / ใบประกาศ

            2.5 Ex. แบบประเมินก่อนเรียน (Pretest)

            2.6 Ex. แบบประเมินหลังเรียน (Postest)

            2.7 Ex. ใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมการประเมินผล

        -  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

            2.8 สรุปการประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

            2.9 Ex. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์