หลักฐานประกอบการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

      

1.   แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

             รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDPA)

2.   ผลการพัฒนาผู้ใตับังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

             การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบด้วย

                      แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDPA)

                        แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDPB)

3.   โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

        3.1. หลักฐานการวางแผน

               3.1.1. รายงานการประชุม

               3.1.2. หนังสือแจ้งกลุ่มฝ่าย

               3.1.3. หนังสือแจ้งอำเภอ

                    3.1.4. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/รายชื่อ/แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

               3.1.5. การประเมินตนเองก่อนรับการพัฒนา

4.   หลักฐานการดำเนินการ

              4.1. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

          4.2. ภาพกิจกรรม

          4.3. เนื้อหาบทเรียน

5.   หลักฐานการประเมินผลเรียนรู้

             5.1. ข้อสอบก่อนพัฒนา

             5.2. ข้อสอบหลังพัฒนา

             5.3. เฉลย

             5.4. ผลคะแนน

6.   หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

             6.1. สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

         6.2. ตัวอย่างแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน