หลักฐานประกอบการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

      

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)

- ขออนุมัติอบรมโครงการ พัฒนาตนเอง e-Learning หลักสูตร E11: การบริการที่เป็นเลิศ

          หลักฐานการดำเนินงาน                           

            หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ข้าราชการ/พนักงานราชการ กำหนดและวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561

                  -  รายงานการประชุม    

            ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาตนเอง e-learning หลักสูตร E11 : การบริการที่เป็นเลิศ

                   -  หนังสือถึงอำเภอ 

                 -  หนังสือถึง กลุ่ม/ฝ่าย    

- คู่มือการบริการที่เป็นเลิศ

- รายงานสรุป Pretest / Posttest / ใบประกาศ

                 -  Ex. แบบประเมินรายการก่อนเรียน (Pretest)

                 -  Ex. แบบประเมินรายการหลังเรียน (Postest)

                 -  Ex. ใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรม

- การติดตามผลและความพึงพอใจ

                 -  Ex. แบบความพึงพอใจ

                 -  สรุปผลการติดตาม

                 -  หลักเกณฑ์และการคำนวณค่าคะแนน