1. แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

         1.1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2560       

               -  บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/-  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2529 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2560

               -  คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 50/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด

               -  บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/-  ลงวันที่่ 29 ธันวาคม 2559 แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 50/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ให้คณะทำงานทราบ

               -  บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/- ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 แจ้งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาฯ ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทราบ

          1.2. แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          1.3. แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ความสามารถที่ต้องการพัฒนา

          1.4. แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

2. การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบและเข้าใจกันอย่างทั่ว

         2.1. ประชุมคณะทำงานโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด ครั้งที่ 1/2560

                  -  บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/-    ลงวันที่ 29 ธันวาคมคม 2559 เชิญคณะทำงานประชุมในวันที่ 4 มกราคม 2560

                  -  ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงาน ในการประชุมวันที่ 4 มกราคม 2560                  

                  -  ลายมือผู้เข้าร่วมประชุม

                  -  รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 4 มกราคม 2560

         2.2. ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม 2560

                  -  หนังสือวิทยุ ที่ ศก 0008/56 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 แจ้งนายอำเภอสั่งการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.

                  - บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/ว151  ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 ให้กลุ่ม/ฝ่าย ส่งวาระการประชุมและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560       

                  -  ลายมือชื่อผู้เข้าประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.

                  -  วาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560

                 -  หัวข้อประชุมของฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่องโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด

                 -  ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด

3. มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายกำหนด

         3.1. บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/-    ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 ขออนุมัติโครงการ           

         3.2. โครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด           

         3.3. หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0008/96-97 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

         3.4. ลายมือผู้เข้าร่วมโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

         3.5. รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม          

         3.6. กระบวนการดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใตับังคับบัญชา รอบ 1/2560           

4.การประเมินผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร        

          4.1. การประเมินผลระหว่างดำเนินการฝึกอบรม

                    A: หลักฐานประเมินโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำขึ้น   

                          -  สรุปแบบประเมินโครงการ   

                           -  แบบประเมินผลความพึงพอใจในโครงการ จำนวน 54 ฉบับ  

                    B: การติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการแล้ว 1 เดือน

                           - บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไปที่ ศก 0008/- ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เสนอปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาวัดและประเมินพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากร่วมโครงการแล้ว 1 เดือน      

                           - สรุปผลการวัดประเมินผลการเข้าร่วมโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด

                           - แบบวัดและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 54 ฉบับ

5. รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล

           5.1. บันทึกฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ ศก 0008/-  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/256

           5.2. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

           5.3. รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล

                        - แบบฟอร์มที่ 1      

                        - แบบฟอร์มที่ 2.1 หลังการพัฒนา      

                        - แบบฟอร์มที่ 2.2 หลังการพัฒนา               

                        - แบบฟอร์มที่ 3.1                

                        - แบบฟอร์มที่ 3.2