กลุ่มงาน/ฝ่าย ทำหน้าที่เป็นทีมงานในการจัดทำแผนงานด้านวิชาการด้านเทคนิค และให้คำแนะนำที่ปรึกษาแก่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

            ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัด การดำเนินงานเป็นแกนกลางประสานข้อมูลการดำเนินงานของฝ่าย กลุ่ม และเชื่อมโยงกับฝ่าย กลุ่ม อื่น ๆ ในลักษณะปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

            ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงานระดับอำเภอ ให้เป็นไปตามแผนงานของแต่ละภารกิจ พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนกำกับ ดูแล งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

            อำนาจหน้าที่เฉพาะของปศุสัตว์จังหวัด มีดังต่อไปนี้

                   การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งโอนย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพิจารณาโทษทางวินัย

                   งานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการ ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะ ของปศุสัตว์จังหวัด

           อำนาจการกำกับดูแลในฝ่าย / กลุ่ม / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตามแผนและโครงการ / กิจกรรม ที่มอบให้หัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม / ปศุสัตว์อำเภอ รับผิดชอบให้กำกับดูแล ครบทั้งกระบวนการ คือ        การกำกับดูแล การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลและการประชาสัมพันธ์ แต่ในส่วนหลักการสำคัญต้องนำเสนอ     ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อทราบหรือสั่งการก่อน

             ให้หัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งนี้ จัดแบ่งเวลาการปฏิบัติราชการประจำวันให้เหมาะสม เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วโดยเฉพาะงาน   ซึ่งต้องให้บริการต่อประชาชนหรืองานเร่งด่วน งานทุกเรื่องเมื่อได้มีการลงนามในหนังสือสั่งการให้แล้วให้รีบดำเนินการโดยทันที

            ในกรณีที่ปศุสัตว์จังหวัดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากเป็นกรณีสำคัญและเร่งด่วน ให้เสนอหัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม ผู้รับผิดชอบพิจารณาสั่งการหรือลงนามปฏิบัติราชการแทนแล้ว  นำเรียนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการกำกับเร่งรัดติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติ

            ให้หัวหน้า / ฝ่าย / กลุ่ม ชี้แจงแนะนำการปฏิบัติตามครั้งนี้ ให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดได้ทราบอย่างถ่องแท้โดยทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน